Politechnika Krakowska - WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ

KIERUNEK DYPLOMOWANIA I SPECJALNOŚĆ DRUGIEGO STOPNIA

BUDOWNICTWO HYDROTECHNICZNE I GEOTECHNIKA

 • Projektowanie budowli ziemnych dla różnych warunków geotechnicznych
 • Projektowanie zabezpieczeń głębokich wykopów
 • Modelowanie interakcji elementów konstrukcyjnych z podłożem
 • Modelowanie fizyczno-mechanicznych właściwości gruntów
 • Modelowanie stateczności budowli ziemnych (nasypy, wykopy)
 • Dobór parametrów geotechnicznych do projektowania
 • Techniki modyfikacji podłoża skalno-gruntowego
 • Metody wzmocnienia podłoża gruntowego
 • Monitorowanie budowli ziemnych (skanning laserowy)

Kierunek Budownictwo II stopień – specjalność: budownictwo hydrotechniczne i geotechnika

Studia na kierunku budownictwo, specjalność: budownictwo hydrotechniczne i geotechnika przygotowują absolwentów do pracy zawodowej w zakresie projektowania, nadzorowania i wykonawstwa obiektów budownictwa ogólnego i hydrotechnicznego, oraz specjalistycznych konstrukcji geotechnicznych. Dynamiczny rozwój budownictwa i infrastruktury komunikacyjnej, komunalnej, narastające zagrożenia geodynamiczne (osuwiska, szkody górnicze), a także hydrologiczne (powodzie oraz długotrwałe okresy suszy), stawiają przed inżynierami budownictwa wiele interesujących wyzwań oraz perspektywy realizacji ambitnych projektów inżynierskich. W odróżnieniu od wielu kierunków związanych z szeroko rozumianą branżą budowlaną specjalność geotechniczna jest obecnie jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż, co gwarantuje przyszłym absolwentom możliwość atrakcyjnej pracy zawodowej.

Specjalność: budownictwo hydrotechniczne i geotechnika przygotowuje absolwentów go realizacji następujących zagadnień:

 • Projektowanie i interpretacja badań geotechnicznych dla terenów o złożonej i skomplikowanej budowie geologicznej oraz na terenach zagrożonych zjawiskami geodynamicznymi (osuwiska i zjawiska krasowe), opracowanie dokumentacji i monitoringu geotechnicznego.
 • Projektowanie fundamentów bezpośrednich, palowych i zespolonych w złożonych i skomplikowanych warunkach gruntowych.
 • Projektowanie i wykonywanie specjalistycznych robót geotechnicznych (mikropale, gwoździe i kotwy gruntowe).
 • Projektowanie konstrukcji geotechnicznych i realizację obiektów budowlanych na terenach osuwiskowych oraz metody zabezpieczania tych terenów.
 • Rozwiązywanie zagadnień związanych z realizacją obiektów budowlanych na dużych głębokościach (głębokie wykopy, tunele, metro).
 • Projektowanie obiektów budownictwa ziemnego, hydrotechnicznego i inżynierii rzecznej (nasypy drogowe, wały przeciwpowodziowe, zapory wodne, jazy).
 • Projektowanie różnych metod i technologii wzmacniania słabonośnego podłoża gruntowego.
 • Dodatkowym silnym atutem naszej specjalności jest możliwość praktycznego poznania zaawansowanych programów komputerowych wspomagających projektowanie w hydrotechnice i geotechnice, w tym sztuki modelowania MES 3D złożonych zagadnień współpracy konstrukcji z podłożem.

Uprawnienia:

Po ukończeniu studiów i nabyciu odpowiednich praktyk absolwent może starać się o uprawnienia konstrukcyjno-budowlane, hydrotechniczne oraz na dalszym etapie specjalistyczne uprawnienia geotechniczne.

Możliwości pracy zawodowej:

Absolwenci będą przygotowani do projektowania i wykonywania zadań w biurach projektowo-konstrukcyjnych, przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego, służbach ochrony środowiska, w placówkach administracji państwowej i samorządowej, we własnych firmach budowlanych, projektowych i wykonawczych.

Hydrotechnika i geotechnika to specjalność z przyszłością, specjalistów w tym zakresie w Polsce jest stosunkowo niewielu.

Szersza informacja na temat Specjalności „Budownictwo hydrotechniczne i geotechnika” na kierunku Budownictwo II stopnia znajduje się tutaj 

Po I semestrze studiów dla najlepszego studenta naszej specjalności firma PBW Inżynieria funduje stypendium oraz opłaci miejsce w akademiku!

Zachęcamy do zapisów!!!