Geologia

 1. Scharakteryzuj przebieg i skutki wietrzenia fizycznego
 2. Wymień i scharakteryzuj przyczyny występowania procesów osuwiskowych.
 3. Przedstaw podział skał w oparciu o genezę i krótko scharakteryzuj typy skał
 4. Zdefiniuj i scharakteryzuj budowę litosfery
 5. Scharakteryzuj akumulacyjną działalność rzek.
 6. Scharakteryzuj rodzaje deformacji

Mechanika gruntów

 1. Scharakteryzuj i zilustruj schematem grunt jako ośrodek trójfazowy.
 2. Filtracja wód podziemnych. Prawo Darcy.
 3. Zdefiniuj pojęcia: granice konsystencji, wskaźnik i stopień plastyczności, stanu gruntów spoistych.
 4. Wymień i omów parametry charakteryzujące zagęszczenie gruntów.
 5. Omów zjawiska, które mogą wystąpić w gruncie wskutek przepływu w nim wody
 6. Scharakteryzuj pojęcie ściśliwości gruntów.

Fundamentowanie

 1. Dokonaj podziału na kategorie geotechniczne i omów poszczególne składniki dokumentacji geotechnicznej. Wskaż warunki lokalizacji budowli i wyboru sposobu posadowienia.
 2. Omów fundamenty bezpośrednie. Dokonaj ogólnej charakterystyki i omów poszczególne rodzaje fundamentów bezpośrednich oraz czynniki kształtowania i wymiarowania tych fundamentów.
 3. Na czym polega rozpoznanie geotechniczne i jakiego rodzaju badania terenowe oraz laboratoryjne należy wykonać dla danej kategorii geotechnicznej? Czym jest i do czego służy dokumentacja geotechniczna?
 4. Co to jest fundamentowanie pośrednie? Dokonaj ogólnej charakterystyki podziału i omów różne rodzaje fundamentów pośrednich oraz czynniki dotyczące ich kształtowania i wymiarowania.
 5. Omów sposoby wzmacniania podłoża gruntowego. Na czym polega wzmacnianie i sanacja fundamentów? 
 6. Scharakteryzuj geosyntetyki. Na czym polega zastosowanie geosyntetyków w budownictwie? Omów tzw. grunty zbrojone.

Budownictwo ogólne

 1. Omówić zagadnienie przekryć obiektów mieszkalnych.
 2. Przegrody budowlane wymagania i rozwiązania technologiczne.
 3. Rodzaje posadowień pośrednich- zasady projektowania.
 4. Rodzaje posadowień bezpośrednich- zasady projektowania.
 5. Stropy w budynkach-wymagania, rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne.
 6. Wymienić i opisać czynniki determinujące trwałość budynków