Oferta współpracy Katedry Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów z gospodarką:

W Katedrze wykonywane są prace z zakresu geologii i geotechniki inżynierskiej min.:

 • ocena jakości podłoża do celów budowlanych, a w szczególności do pracy w warunkach szczególnych obejmujących trzecią kategorię geotechniczną, drgania fundamentów, a także budownictwo na terenach górniczych,
 • pomiary zachowania podłoża gruntowego i obiektów budowlanych, w tym także możliwości opracowania i wykonania dedykowanych systemów monitoringu, obejmujących obserwację parametrów statycznych i dynamicznych, stosunków wodnych oraz przemieszczeń podłoża i konstrukcji.

Prace te dotyczą niestabilnych zachowań podłoża, a w szczególności:

 • analizy stateczności podłoża i konstrukcji,
 • zastosowania geosyntetyków w stabilizacji podłoża i konstrukcji szlaków komunikacyjnych,
 • oceny pracy kolumn i pali fundamentowych oraz ścianek szczelnych i szczelinowych, zwłaszcza na terenach zagrożonych działaniem wód oraz terenach górnicznych.

Katedra oferuje również :

 • badania laboratoryjne i terenowe statycznych i dynamicznych parametrów podłoża gruntowego, w tym w aparacie trójosiowego ściskania wraz z użyciem elementów bender, także z zastosowaniem sond statycznych (CPT, CPTU) i badań dynamicznych (SCPT, SCPTU), związków naprężenie-odkształcenie, modułów ściśliwości pierwotnej i wtórnej, granic Atterberga, analizy granulometrycznej materiału gruntowego,
 • badanie pęcznienia gruntów, określenie zawartości części organicznych, badanie wilgotności optymalnej gruntu oraz maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego, a także badania agresywności wody,
 • analizy, obliczenia i badania statyczne i dynamiczne fundamentów konstrukcji, w tym fundamentów pod maszyny, diagnostykę fundamentów budowli, w tym budowli przemysłowych,
 • weryfikacja założeń projektowych w odniesieniu do panujących warunków gruntowo-wodnych oraz konsultacje różnorodnych problemów związanych z podłożem wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami polskimi i europejskimi.
 • oznaczanie parametrów wytrzymałościowych podstawowych materiałów konstrukcyjnych takich jak: beton, stal, drewno, szkło, materiały kompozytowe itd., w kierunku na rozciąganie, ściskanie oraz zginanie.

The Department performs works in the field of geology and engineering geotechnics, including:

 • assessment of the quality of the subsoil for construction purposes, in particular for work in special conditions covering the third geotechnical category, vibration of foundations, as well as construction in mining areas,
 • measurements of the behavior of the subsoil and building structures, including the possibility of developing and implementing dedicated monitoring systems, including the observation of static and dynamic parameters, water relations, and ground and structure displacements.

These works concern the unstable behavior of the subsoil, in particular:

 • soil and structure stability analysis,
 • the use of geosynthetics in the stabilization of the subsoil and the construction of communication routes,
 • assessment of the work of foundation columns and piles as well as sheet piling and diaphragm walls, especially in areas endangered by water and in mining areas.

The department also offers:

 • laboratory and field tests of static and dynamic subsoil parameters, including a triaxial compression apparatus with the use of bender elements, also with the use of static probes (CPT, CPTU) and dynamic tests (SCPT, SCPTU), stress-strain relationships, compressibility modules primary and secondary, Atterberg limits, granulometric analysis of soil material,
 • testing of soil swelling, determination of organic content, testing of optimum soil moisture and maximum volumetric density of the soil skeleton, as well as testing of water aggressiveness,
 • analyzes, calculations and static and dynamic tests of structure foundations, including machine foundations, diagnostics of building foundations, including industrial structures,
 • verification of design assumptions in relation to the prevailing ground and water conditions and consultations on various problems related to the ground, carried out in accordance with applicable Polish and European standards.
 • determination of the strength parameters of basic construction materials such as concrete, steel, wood, glass, composite materials, etc., in terms of tensile, compression and bending.

Charakterystyka głównych kierunków prac naukowo-badawczych Katedry L-9:

Główne kierunki prac naukowo-badawczych katedry sytuują się w następujących obszarach tematycznych: mechanika górotworu; fundamentowanie, konsolidacja podłoża (gruntu); projektowanie posadowień budowli na gruntach słabych w skomplikowanych warunkach geologiczno-inżynierskich, projektowanie stabilizacji i likwidacji skutków osuwisk na trasach komunikacyjnych i terenach zurbanizowanych,  badania materiałów antropogenicznych oraz projektowanie składowisk odpadów, wykonywanie próbnych obciążeń pali oraz pomiarów odkształceń budowli i podłoża budowlanego, oceny wpływu czynników reologicznych oraz zmian termicznych i wilgotnościowych w masywach konstrukcyjnych i hydrotechnicznych z betonu, problemów zachowania szczelności i efektów upłynniania gruntu w hydrotechnicznych budowlach ziemnych, zagadnienia konstrukcyjne w rewaloryzacji budowli zabytkowych, modelowania matematyczne konstrukcji geotechnicznych, zagadnienia optymalizacji w mechanice konstrukcji inżynierskich; zagadnienia statyczno-wytrzymałościowe konstrukcji cienkościennych; mechanika zniszczenia, propagacja pęknięć w ośrodkach z mikrouszkodzeniami; statyka i dynamika nietypowych materiałów kompozytowych.

Characteristics of the main directions of scientific and research work of the L-9 Department:

The main directions of the department’s scientific and research work are situated in the following thematic areas: rock mass mechanics; foundations, consolidation of subsoil (soil); designing the foundations of structures on weak soils in complex geological and engineering conditions, designing the stabilization and elimination of the effects of landslides on communication routes and urbanized areas, testing anthropogenic materials and designing waste dumps, performing test loads on piles and measuring deformation of structures and building ground, assessing the impact of rheological factors and thermal and humidity changes in concrete structural and hydrotechnical massifs, problems of air-tightness and soil liquefaction effects in hydrotechnical earthwoks, construction issues in the revalorization of historic buildings, mathematical modeling of geotechnical structures, optimization issues in the mechanics of engineering structures; static and strength issues of thin-walled structures; destruction mechanics, propagation of cracks in media with microdamages; statics and dynamics of non-standard composite materials.